BIOGRAFIJA

 

BIOGRAFIJA

Gorica Đokić, rođena u Požegi.

Osnovnu i srednju školu sam završila u Beogradu odličnim uspehom (Vukova diploma) . Diplomirala sam na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1992g. Prosečnom ocenom 8,50 ( osam i 50/100 ) . Obavezni lekarski staž sam obavila u KBC “Bežanijska Kosa“, nakon čega sam položila stručni ispit za doktora medicine 1993g. Specijalizaciju iz neurologije sam započela 1994g., a specijalistički ispit položila 1998g. u Klinici za neurologiju I Klinici za psihijatriju  Vojnomedicinske akademije (najvišom ocenom ).

Postdiplomske studije sam započela 1998g. na Univerzitetu u Beogradu, smer neuronauke, a odbranila magistarsku tezu “ Uticaj stanja krvno- moždane barijere na indeks koncentracije karbamazepina i fenobarbitona kod pacijenata sa hroničnom aktivnom epilepsijom “ , 2001g (komisija u sastavu: Prof Ranka Samardžić, Prof Zvonimir Lević, Doc Dijana Lazić).

Doktorsku tezu „ Uticaj serumskog nivoa jonizujućeg magnezijuma kao indirektnog pokazatelja ekscitotoksičnosti na pojavu psihijatrijskog komorbiditeta pacijenata sa refraktornom epilepsijom“sam odbranila 2018g. na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu (Mentor Doc dr Vladimir Janjić).

Tokom stručnog rada sam bila zaposlena u Klinici za neurologiju VMA, Specijalnoj bolnici za prevenciju i lečenje cerebrovaskularnih oboljenja “ Sveti Sava “ u Beogradu, a od 1999g. u Institutu za neuropsihijatrijske bolesti “ Dr Laza Lazarević “ u Beogradu na mestu lekara specijaliste neurologije i Koordinatora Centra za Naučno- istraživačku delatnost. Od 2010g. do 2014g bila sam Pomoćnik direktora za nauku, naučno-istraživačku i obrazovnu delatnost, a od 2014g do 2017g Pomoćnik Direktora za razvojne programe u zajednici . Od oktobra 2017g sam na mestu Šefa Kabineta za naučno-istraživački rad. Bila sam stručni konsultant za oblast neurologije Klinike Anlave, ukupno 10g. Stručni sam konsultant sledećih novina: Blic, Press, Alo, Kurir, Informer,Večernje novosti i Danas. Preko moga web site-a  www.neurogoga.wordpress.com, koji je uvršten u Neuronet, se obavljaju stručne konsultacije i daju stručni saveti pacijentima iz čitavog sveta. Pozvani sam predavač u zemlji I inostranstvu iz oblasti neurologije i neuropsihofarmakologije.

Član sam Srpskog lekarskog društva, a po odluci Naučnog komiteta Evropskog koledža za neuropsihofarmakologiju i ECNP-a od 2001g, kao i EBC- a (Evropskog saveta za mozak) od iste godine.

Januara meseca 2004g, 2005g., i 2010g. istraživanja (navedena u spisku radova) su izabrana od strane ECNP Komiteta za mlade naučnike za prezentaciju i objavljivanje u okviru grupe od 70 najboljih radova mladih naučnika u Evropi. Godine 2007, i 2008g.Dr Živković i ja smo dobili ECNP Travel Award (istraživanja navedena u spisku radova). Dr Živković i ja imamo imamo dve studije koje su uvrštene u Doctor’s guide, internet vodič za lečenje određenih kliničkih entiteta, na osnovu publikovanih relevantnih studija za datu oblast i više studija koje su ušle u meta- analizu za određene entitete. Od 2012g sam od strane Evropskog koledža za Neuropsihofarmakologiju izabrana za Ambasadora ECNPa za Srbiju.

Od 1995g se bavim naučno- istraživačkim radom na kliničkim studijama iz oblasti epilepsije, demencije,depresije, bipolarnog poremećaja i shizofrenije, kao study coordinator, rater, subinvestigator i PI.

Od 1996g se bavim mezoterapijskim lečenjem stanja u neurologiji(periferne lezije n. facialisa, hemifacijalnih spazama, trigeminalne neuralgije, refraktorne migrene, Torticollis spastica, kompresivnih neuropatija- lumbalni bolni sindrom, ishialgije, stanja nakon prolapsa IV diskusa, carpal tunell…). Od 2005g se bavim i mezoterapijskim estetskim i antiage procedurama o čemu posedujem brojne svetske i domaće sertifikate, te sam i edukator iz oblasti nehirurških estetskih i anti- age procedura.

Posedujem brojne sertifikate o učešću na međunarodnim kongresima i sertifikate o kontinuiranoj medicinskoj edukaciji u zemlji i inostranstvu.

Imam aktivno znanje engleskog jezika i početno znanje nemačkog i italijanskog jezika. Ulažem veoma veliki trud da naučim mađarski jezik. Koristim sve standardne i većinu specifičnih(Excel, SPSS i dr.) kompjuterskih programa.

Objavila sam više od 80 naučnih i stručnih radova i koautor sam dve knjige iz oblasti psihijatrije.

 1. Dimitrijevic O, Tomovic M, Mihajlovic M, Djokic G. Changes of electrocortical activity during monitoring carbamazepine serum levels. Proceedings of the X International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology, October 1995, Kyoto- Japan. M34-0.5 bodova.
 2. Tomovic M, Mihajlovic M, Agron Z, Djokic G.Prognostic value of monitoring serum levels of valproic acid in patients with epilepsy. Proceedings of the X International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology, October 1995, Kyoto- Japan. M34-0.5 bodova
 3. Konstatinović Lj, Jović P, Tomović M, Antonić M, Đokić G. Promene vrednosti serotonina u bolesnika sa migrenom lečenih laser akupunkturom. Zbornik radova IV Kongresa neurologa Jugoslavije, Maj 1996, Niška banja. M64-0.2 boda.
 4. Tomović M, Ilić T, Petković S, Minić Lj, Đokić G. Antiepileptička profilaksa kod bolesnika sa otvorenom kraniocerebralniom povredom. Zbornik radova XV Jugoslovenskog simpozijuma sa Internacionalnim učešćem o epileptologiji, Jun 1996, Beograd. M64-0.2 boda.
 5. Đokić G, Magdić B, Jovičić A, Tomović M, Veljančić D, Ćirković S. Sindrom udružene pojave diseminovanog demijelinizacionog oboljenja centralnog nervnog sistema i hronične inflamatorne demijelinizacione poliradikuloneuropatije. Vojnosanit Pregled 1996; 53 (6) : 527- 530. M23- 3 boda. PMID:9229973
 6. Tomovic M, Mihajlovic M, Jovicic A, Ilic T, Djokic G. The influence of war surrounding and economy sanctions on seizure appereance. Proceedings of the XXXI International Congress of Military Medicine, 1997, China. M34-0.5 bodova
 7. Jovanovic B, Marenovic T, Lukic Z, Djokic G. Experiances of Intensive Care Unit of Military Medical Academy in treatment of wounded patients. Proceedings of the XXXI International Congress of Military Medicine, 1997, China. M34-0.5 bodova
 8. Lukic Z, Marenovic T, Jovanovic B, Djokic G, Tomovic M. Importance of early reanimation procedures and primary surgical treatment of war injuries: our experiences. Proceedings of the XXXI International Congress of Military Medicine, 1997, China. M34-0.5 bodova
 9. Đokić G, Bjelica N, Preradović M, Jovičić A, Špirić Ž. Udružena pojava posttraumatskog stresnog poremećaja hroničnog toka i diseminovanog demijelinizacionog oboljenja centralnog nervnog sistema. Vojnosanit Pregl 1998; 55 (2) : 133- 9. M23- 3 boda. PMID:9623339
 10. Đokić G, Milavić- Vujković M, Tomović M, Makević M. Procena depresivnosti i demencije kliničkom DMAS skalom kod bolesnika sa primarnom aktivnom epilepsijom. Vojnosanit Pregl 1998; 55 (4) : 395- 9. M23- 3 boda. PMID:9769740
 11. Marenovic T, Filipovic D, Lukic Z, Djokic G. High dose of immunoglobulins decrease mortality rate of surgical patients with severe intraabdominal infections and sepsis. Vojnosanit Pregl 1998; 55 (2) : 71- 4. M23- 3 boda.
 12. Đokić G, Simić- Lazić D, Miljević Č, Preradović M, Bjelica N. Komorbiditet hroničnog posttraumatskog stresnog poremečaja i diseminovanog demijelinizacionog oboljenja centralnog nervnog sistema. Engrami 1999; 21(3- 4) : 99- 109. M52- 1.5 bod.
 13. Lazić D, Miljević Č, Đokić G. Mentalna retardacija i psihijatrijski poremećaji. Engrami 1999; 21 (3- 4) : 131- 141.M52- 1.5 bod.
 14. Đokić G, Marjanović D, Miljević Č. Pojava epileptičkih napada nakon akutnih cerebrovaskularnih bolesti. Vojnosanit Pregl 2000; 57 (3) : 221- 227. M23- 3 boda. PMID:11039307
 15. Đokić G, Marjanović D. Udružena pojava akutnog stresnog poremećaja i akutne cerebrovaskularne bolesti. Vojnosanit Pregl 2000; 57 (6) : 641- 645. M23-3 boda. PMID:11332355
 16. Djokic G, Simic- Lazic D, Markovic P, Bjelica N, Preradovic M. Comorbidity of posttraumatic stress disorder and multiple sclerosis. Eur Neuropsychopharm 2000; 10 (2): 77- 9. M34- 0.5 bodova.
 17. Lazić D, Đokić G, Miljević Č. Mentalna retardacija i psihijatrijski poremećaji. U: Milovanović D, Đukić- Dejanović S. Odabrana poglavlja iz psihijatrije. Beograd- Kragujevac: ŽEKS, 2000: 132- 148.M45- 1.5 bod.
 18. Miljević Č, Kecojević- Miljević S, Đokić G, Lazić D. Konsultativna psihijatrija: delirantni sindrom u drugim granama medicine. U: Milovanović D, Đukić- Dejanović S. Odabrana poglavlja iz psihijatrije. Beograd- Kragujevac: ŽEKS, 2000: 167- 182.M45- 1.5 bod.
 19. Đokić G. Uticaj stanja krvno- moždane barijere na indeks koncentracije karbamazepina i fenobarbitona kod pacijenata sa hroničnom aktivnom epilepsijom “ [ magistarska teza ] . Univerzitet u Beogradu,  2001. M72- 3 boda.
 20. Đokić G, Lazić D, Miljević Č. Epilepsija- od patofiziologije do psihosocijalnih problema. U: Nenadović M, Milovanović D,. Psihijatrija odabrana poglavlja II. Beograd: Čigoja štampa, 2001: 109- 122. M45- 1.5 bod
 21. Miljević Č, Đokić G, Lazić D. Neurobiologija bipolarnog poremećaja. : Nenadović M, Milovanović D,. Psihijatrija odabrana poglavlja II. Beograd: Čigoja štampa, 2001: 182- 187. M45- 1.5 bod
 22. Lazić D, Đokić G, Mrkić S. Mentalna retardacija i epilepsija- terapijske implikacije. Naučni časopis urgentne medicine- Halo 94 2003; 13(26): 29-33. M53- 1 bod.
 23. Djokic G, Lazic D. Influence of the BBB disruption on the CBZ, PHB, and VPA concentration ratio in chronic active epilepsy. Proceedings of the 16 th ECNP Congress; 2003 20- 24 September; Prague, Czech Republic. M34-0.5 bodova.
 24. Đokić G, Simić- Lazić D, Dimitrijević I, Milić M, Dragišić- Labaš S, Preradović M, Bjelica N. Demijelinizaciono oboljenje CNS- a kod pacijenata sa PTSD- om. Zbornik radova sa kongres psihijatara BiH sa međunarodnim učešćem; 2003 2- 4 Oktobar,Sarajevo, BiH. M34-0.5 bodova.
 25. Djokic G, Milenkovic M, Mitrovic Lj. Depression and epilepsy: Searching for the most potent mood stabilisers among antiepileptics. ECNP Workshop award on Neuropsychopharmacology for Young Scientists in Europe 2004  12- 14 March, Nice, France. M34-0.5 bodova.
 26. Djokic G, Milenkovic M, Mitrovic Lj. Depression and epilepsy: Searching for the most potent mood stabilisers among antiepileptics. Eur Neuropsychopharm 2004; 14(1): 56- 8. M34-0.5 bodova.
 27. Djokic G, Cuk-Jovanovic L, Milovic-Tatarevic M, Lazic D. Speech pathology in specific neurological disorders. Proceedings of the 2nd International Interdisciplinary Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language; 2004 29 November-01 December, Belgrade, Serbia and Montenegro. M 64- 0.2 boda.
 28. Djokic G, Zivkovic N, Dostanic- Djeric A, Milivojevic S. Poststroke depression-diagnose and treatment. ECNP Workshop award on Neuropsychopharmacology for Young Scientists in Europe 2005  03- 06 March, Nice, France. M34- 0.5 bodova.
 29. Djokic G, Zivkovic N, Dostanic-Djeric A, Milivojevic S. Poststroke depression-diagnose and treatment. Eur Neuropsychopharm 2005; 15(1): 54- 6. Kategorija M34, impakt faktor 3.510- 0.5 bodova.
 30. Lazic D, Djokic G, Lazic Lj. Where with mentally retarded. Proceedings of the  International Scientific meeting on Special education and rehabilitation- steps and strides; 2005 14- 15 November, Belgrade, Serbia and Montenegro. M64-0.2 boda
 31. Djokic G, Zivkovic N, Lazic D, Jakulic S, Dostanic A. Lamotrigine in treatment of delirium tremens. Eur Neuropsychopharm  2006; 16(4): 490- 492. Kategorija M34, impakt faktor 3.794- 0.5 bodova.
 32. Zivkovic N, Djokic G, Stasevic Karlicic I, Pavicevic D, Stasevic M. Oxcarbazepine in treatment of alcohol and heroin craving. Eur Neuropsychopharm 2007; 17(4): 558-9. Kategorija M34, impakt faktor 4.430- 0.5 bodova.
 33. Zivkovic N, Djokic G, Stasevic-Karlicic I, Stasevic M. Risperidone in treatment of delusional disorders. Eur Neuropsychopharm 2008; 18(4): 405-7. Kategorija M34, impakt faktor 3.661- 0.5 bodova.
 34. Djokic G, Zivkovic N,Dragisic Labas S, Djokic K. Suicide attempts in Serbian demented population- individual neuropsychopharmacological approach. Eur Neuropsychopharm 2008; 18(4): 512-3. Kategorija M34, impakt faktor 3.661- 0.5 bodova.
 35. Djokic G, Zivkovic N, Pavicevic D, Lazic D, Djokic K, Marjanovic V. Risperidone vs.haloperidole in treatment of delirium superimposed on dementia. Eur Neuropsychopharm 2008; 18(4): 504-6.Kategorija M34, impakt faktor 3.661- 0.5 bodova.
 36. Djokic G, Dragisic Labas S, Zivkovic N, Djuric Z, Cuk Jovanovic L, Abramovic M. Suicide attempts in Serbian geriatric population- suggestions for suicide prevention. Proceedings of the WPA Co-sponsored XIII National Congress of the Serbian Psychiatric Association; 2008 19- 22 October, Belgrade, Serbia. M 64-0.2 boda
 37. Djokic G, Zivkovic N, Lazic D, Pajic Savic S, Ristic Dimitrijevic R, Djokic K. Affective disorders in Serbian population with refractory epilepsy. Proceedings of the WPA Co-sponsored XIII National Congress of the Serbian Psychiatric Association; 2008 19- 22 October, Belgrade, Serbia. M 64-0.2 boda
 38. Živković N, Đokić G, Pavićević D. Metabolički sindrom kod pacijentkinja u generativnom periodu lečenih antipsihotičnom terapijom. Proceedings of the WPA Co-sponsored XIII National Congress of the Serbian Psychiatric Association; 2008 19- 22 October, Belgrade, Serbia.M 64-0.2 boda.
 39. Djokic G, Zivkovic N . Rivastigmine Effective for Treatment of Alcohol-Induced Persisting Dementia: Presented at EPA. http://www.docguide.com 2009; cited in Wikipedia, Research Gate,Med Library. M34- 0.5 bodova.
 40. Zivkovic N, Djokic G . Escitalopram More Effective Than Maprotiline for Treatment of Sleep Disturbances in Major Depressive Disorder: Presented at EPA. http://www.docguide.com M 34- 0.5 bodova.
 41. Zivkovic N, Pavicevic D, Djokic G, Lekovic J. Effect of cigarette smoking on treatment of schizophrenia with clozapine. Eur Neuropsychopharm 2009; 19(3): 670-1. Kategorija M34, impakt faktor 3.684- 0.5 bodova
 42. Dragišić- Labaš S, Jovičić S, Đokić G. Društveni faktori u nastanku i razvoju zavisnosti od alkohola. Engrami 2009; 31(1-2): 101-111.Kategorija M52- 1.5 bod.
 43. Zivkovic N, Pavićević D, Đokić G. Escitalopram in treatment of disability in major depressive patients. Proceedings of the 18th European Congress of Psychiatry; 2010 27 February- 2 March, Munich, Germany. Kategorija M34- 0.5 bodova
 44. Djokic G, Zivkovic N, Pavićević D. Depression in Parkinson’s disease- searching for the most potent antidepressant. Proceedings of the 18th European Congress of Psychiatry; 2010 27 February- 2 March, Munich, Germany. Kategorija M34- 0.5 bodova
 45. Zivkovic N, Pavicevic D, Djokic G . Oxcarbazepine, gabapentin, and lamotrigine in treatment of heroin craving. ECNP Workshop award on Neuropsychopharmacology for Young Scientists in Europe 2010  04- 07 March, Nice, France. Kategorija M34- 0.5 bodova.
 46. Djokic G, Pavicevic D, Zivkovic N, Nenadovic M, Nenadovic N, Duisin D. Sertraline versus mirtazapine in treatment of depression in Parkinson’s disease. Eur Neuropsychopharm 2010; 20(3): 376-8. Kategorija M34, impakt faktor 4.201- 0.5 bodova
 47. Zivkovic N, Pavicevic D, Djokic G, Nenadovic M, Nenadovic N, Lekovic J. Olanzapine in treatment of delusional disorders. Eur Neuropsychopharm 2010; 20(3): 473-5. Kategorija M34, impakt faktor 4.201- 0.5 bodova
 48. Dragišić Labaš S, Đokić G. Značaj psihoedukacije u lečenju alkoholizma sistemskom porodičnom terapijom. Sociologija 2010; 52(2): 197- 210. Kategorija PK 51, impakt faktor 0,254
 49. Djokic G, Lazic D, Nenadovic M, Zivkovic N, Pavicevic D, Zoric K, Klindonas N. Lamotrigine augmentation in delirium tremens. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 2011; 139(1): 41-45.Kategorija M 23- 3 boda. PMID:22352202
 50. Zivkovic N, Bajovic B, Djokic G, Pavicevic D, Nenadovic M. Risperidone and olanzapine in treatment of delusional disorders. European Psychiatry 2011; 26(1):1301. Kategorija M 34- 0.5 bodova.
 51. Zivkovic N, Bajovic B, Djokic G, Pavicevic D, Ilic M, Tomic M, Lekovic J. Combination of clozapine and escitalopram in treatment of negative symptoms in residual schizophrenia. European Neuropsychopharmacology 2011; 21(3): 473. Kategorija M34, impakt faktor 4.046- 0.5 bodova.
 52. Zivkovic N, Djokic G, Pavicevic D, Bajovic B, Ilic M, Tomic M, Lekovic J. Risperidone and olanzapine in treatment of delusional disorders. European Neuropsychopharmacology 2011; 21(3):474. Kategorija M34, impakt faktor 4.046- 0.5 bodova.
 53. Zorić K, Živković N, Ilić M, Tomić M, Đokić G. Uticaj faktora okruženja na nastanak velike depresivne epizode(prikaz slučaja). Engrami 2011; 33(1): 84-86. Kategorija M52- 0.2 boda
 54. Tatarević M, Đokić G, Krist J, Stašević I. Nekomplijansa, pogoršanje, hospitalizacija. Engrami 2011; 33(1):116-118.Kategorija M52- 0.2 boda.
 55. Jakulić S. Akutni organski delirijum u bolničkoj psihijatriji. Engrami 2011; 33(1): 116- 118. Kategorija M52- 0.2 boda
 56. Jakulić S, Đokić G, Zorić K. Bezbedna primena psihofarmaka u urgentnoj psihijatriji. Engrami 2011; 33(1):119- 121. Kategorija M52- 0.2 boda
 57. Dragišić Labaš S, Ljubičić M, Đokić G, Dimić S. Socio- kulturne teorije u upotrebi i zloupotrebi alkohola. Engrami 2011; 33(1):187- 189. Kategorija M52- 0.2 boda.
 58. Živković N, Pavićević D Đokić G,Bajović B, Zorić K, Nenadović M. Escitalopram u tretmanu poremećaja radnog i socijalnog funkcionisanja izazvanog depresijom. Praxis medica 2012; 41(3-4): 11-16. Kategorija M 52- 1.5 bod.
 59. Bajovic B, Zivkovic N, Djokic G, Pavicevic D.Oxcarbazepine, topiramate and lamotrigine in the treatment of alcohol craving. European Neuropsychopharmacology 2012; 22(1):65-66. Kategorija M 34, impakt faktor 4.595- 0,5 bodova
 60. Zoric K, Zivkovic N, Djokic G. Effects of cigarette smoking on schizophrenia tretment with olanzapine. European Neuropsychopharmacology 2013; 23(1):71-72. Kategorija M 34, impakt faktor 5.395- 0,5 bodova
 61. Zivkovic N, Djokic G, Bajovic B, Zoric K, Lekovic J. Effects of Cigarette smoking in male patients with schizophrenia treated with olanzapine. European Psychiatry 2013; 28(1): 1.Kategorija M34- 0.5 bodova.
 62. Zivkovic N, Djokic G, Pavicevic D, Kuzmanovic A, Zoric K, Nenadovic M. SSRI antidepressants in treatment of sleep disturbances in major depressive disorder. Proceedings of the WPA Co-sponsored Vth Macedonian Psychiatric Congress and International Meeting; 2013 22- 26 May, Ohrid, Macedonia. Kategorija M 34- 0,5 bodova
 63. Pavicevic D, Stefanovic V, Djokic G, Zivkovic N, Abramovic M, Nenadovic M. Low molecular weight heparine in psychiatric Intensive Care Unit. Proceedings of the WPA Co-sponsored Vth Macedonian Psychiatric Congress and International Meeting; 2013 22- 26 May, Ohrid, Macedonia. Kategorija M 34- 0,5 bodova
 64. Zivkovic N, Djokic G, Pavicevic D, Zoric K, Popovic M, Bajovic B, Nenadovic M. Metabolic syndrome in patients with acute psychotic episode. Proceedings of the WPA Co-sponsored Vth Macedonian Psychiatric Congress and International Meeting; 2013 22- 26 May, Ohrid, Macedonia. Kategorija M 34- 0,5 bodova
 65. Djokic G, Zivkovic N, Pavicevic D, Nesic S, Kuzmanovic A, Popovic M, Zecevic B. Risperidone and haloperidole in treatment of psychosis and agitation in dementia. Proceedings of the WPA Co-sponsored Vth Macedonian Psychiatric Congress and International Meeting; 2013 22- 26 May, Ohrid, Macedonia. Kategorija M 34- 0,5 bodova.
 66. Dragisic Labas S, Ljubicic M, Djokic G, Savic B, Nenadovic M. Schizophrenia and substance abuse: applied medication and psychotherapy. European Neuropsychopharmacology 2014; 24(2): 498. Kategorija M 21, impakt faktor 369- bodova 0,5.
 67. Kuzmanovic A, Djokic G, Zivkovic N, Pavicevic D, Zoric K. Behavioral and psychological signs of dementia; is there need for short- term antipsychotic treatment? European Neuropsychopharmacology 2014; 24(2): 212. Kategorija M 21, impakt faktor 369- bodova 0,5.
 68. Kuzmanovic A, Zivkovic N, Pavicevic D, Djokic G, Zoric K. Demographic characteristics of super- responders on treatment with atypical antipsychotics. European Neuropsychopharmacology 2014; 24(2): 358. Kategorija M 21, impakt faktor 369- bodova 0,5.
 69. Kuzmanovic A, Zivkovic N, Djokic G, Curcic D, Zoric K, Djordjevic M. Aripiprazole in treatment of first episode schizophrenia. European Neuropsychopharmacology 2015; 25(2): 498-499.Kategorija M 21, impakt faktor 369- bodova 0,5.
 70. Đokić Gorica. Neurobiološke osnove psihijatrijskih oboljenja. Sociologija 2015; 57(2): 274- 285.Kategorija PK 51, impakt faktor 0,254
 71. Rankovic A, Djordjevic V, Djordjevic B, Vidovic B, Kuzmanovic A, Vojvodic P, Djukic Dejanovic S, Djokic G. Alpha-lipoic acid augmentation improves negative and general psychopathology symptoms in schizophrenia. European Neuropsychopharmacology 2016; 26(2): 532. Kategorija M21, impact factor 369- bodova 0,5.
 72. Djordjevic V, Djokic G, Domic D, Zivkovic N, Jankovic L, Milicic B, Djukic Dejanovic S. Hyposalivation and xerostomia in schizophrenic patients on psychotropic medication. European Neuropsychopharmacology 2016; 26(2): 537. Kategorija M21, impact factor 369- bodova 0,5.
 73. Đorđević Vladan, Glavonjić Miodrag, Milosavljević-Paunović Gordana, Đokić Gorica, Ćurčić Đorđe, Stefanović Vesna, Đukić-Dejanović Slavica. Analiza structure hospitalizovanih psihijatrijskih pacijenata uključenih u program tercijarne prevencije. Engrami 2016; 38(1): 39-48. Kategorija M52- 1.5 bodova.
 74. Đorđević Vladan, Đokić Gorica, Stefanović Vesna, Stašević Karličić Ivana, Đukić Dejanović Slavica. Epidemiološki profil osoba lečenih u Klinici za psihijatrijske bolesti “Dr Laza Lazarević”Beograd tokom 2015g. Zdravstvena zaštita 2017; 1:1-19. Kategorija M52- 1.5 bodova.
 75. Djokic Gorica, Djukic Dejanovic Slavica, Djordjevic Vladan, Zivkovic Nebojsa, Curcic Djordje, Rankovic Anica, Radmanovic Branimir, Janjic Vladimir. Interictal ionized Magnesium/Total serum magnesium ratio in Serbian population with drug resistant epilepsy- Whether is severe epilepsy in Fact Brain injury? Neuropsychiatry (London) 2017; 7(5): 629-636. DOI: 10.4172/Neuropsychiatry. 1000258. P- ISSN 1758- 2008; e- ISSN 1758-2016. Kategorija M21- 8 bodova.
 76. Djordjevic V, Rankovic A, Vojvodic P, Djokic G. Suicide attempts in Serbian elderly population -10 year retrospective study. European Neuropsychopharmacology, 2017; 27(4):750. Kategorija M21, impact factor 369- bodova 0,5.
 77. Zivkovic N, Djokic G. Quetiapine in treatment of first episode of schizophrenia. European Psychiatry 2017; 41:809.Kategorija M21, impact factor 369- bodova 0,5.
 78. Zivkovic N, Djokic G, Curcic D. Aripiprazole in treatment of disability in social, professional and family life in schizophrenic patients. European Psychiatry 2017; 41:391.Kategorija M21, impact factor 369- bodova 0,5.
 79. Pavicevic D, Popovic D, Zivkovic N, Djokic G. Pregabalin in somatoform disorders. European Psychiatry 2017; 41:110-111.Kategorija M21, impact factor 369- bodova 0,5.
 80. Stošić B, Jovanović M, Stefanović V, Đokić G, Đorđević V, Todorović Lj. Prevalencija I faktori rizika parodontopatije u hospitalizovanih osoba sa shizofrenijom. Zborrnik radova Kongresa stomatologa sa međunarodnim učešćem; 2017 20-23 Septembar, Beograd, Srbija. Kategorija M 34- 0,5 bodova
 81. Curcic, D., Stojmenovic, T., Djukic-Dejanovic, S., Dikic, N., Vesic- Vukasinovic, M., Radivojevic, N., Andjelkovic, M., Borovcanin, M., Djokic, G. (2017). Positive Impact of prescribed physical activity on symptoms of schizophrenia- randomized clinical trial. Psychiatria Danubina,2017: 29(4):459-465. Kategorija M 23- 3 boda.
 82. Đorđević Vladan, Jovanović Mila, Stefanović Vesna, Nikolić-Jakoba Nataša, Đokić Gorica, Stašević-Karličić Ivana, Todorović Ljubomir. Assessment of periodontal health among inpatients with schizophrenia. Vojnosanitetski pregled, 2018 OnLine-First (00):18-18 Details Full text ( 304 KB) https://doi.org/10.2298/VSP170929018D
  je dostupan na stani http://doiserbia.nb.rs/issue.aspx?issueid=3045 Kategorija M 23- 3 boda.